AlphaSoftware Framework

         Tư vấn chuyển đổi số, phát triển phần mềm, dịch vụ lập trình quốc tế, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, phát triển các ứng dụng Web, cung cấp các dịch vụ IT chuyên nghiệp và dịch vụ gia tăng là các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Với đội ngũ tư vấn giỏi và có kinh nghiệm, chúng tôi được các khách hàng tin tưởng trong việc hoạch định các chiến lược và lộ trình đầu tư toàn diện một cách hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 • Platform: Microsoft platform, PHP
 • Web Servers & Application Servers: IIS, Apache Web Server, IBM Websphere, BEA Weblogic, SiliverStream, Microsoft.NET.
 • Middleware & Web Services: J2EE/EJB, RMI, CORBA, ORBit, RMI-IIOP, COM/DCOM, MTS, SOAP, DB2 XML Extender.
 • Programming Language and Scripting: Java, C, C++, Visual Basic, JSP, Perl, ASP, ASP.NET, Java/VB Script, XML/XSL, XSL-FO, Lotus Notes Domino, HTML/DHTML, WebL, PL/SQL, VisualAge for Java.
 • Web Deverlopment: HTML/DHTML, WebL, ASP, Servlet/JSP, Java Scrip, VB Scrip, Perl, PHP, MS FrontPage, MS Visual InterDev, CoffeeCup HTML, Macromedia Studio MX, Adobe PhotoShop, Corel Draw, ALPHASOFTWARE’s Autonomous Dweb.
 • Operating System: Sun Solaris, Redhat Linux, MS DOS, MS Window 95/98/NT/2000, Novel Netware, OS/400, HP Unix, AIX, AS/400, Sun Solaris, OS/2, and VMS/VÃ.
 • Database: Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro , MySQL, DB2, PostgreSQL, Lotus Notes Domino, Sybase.
 • Networking: Novell, Window NT/2000, UNIX, Linux, Internet/Intranet, WAN/LAN, Voice over IP, low-level TCP/IP, Symbian OS, Mobile Computing.
 • Web based applications: Lotus Notes, MS Exchange, and Mdaemon.
 • Analysis anh design tools: Rational Rose, Rational XDE, ERWin, Oracle, UML.
 • Solutions and architecture: Portal server and applications, Data warehouse implementations, Web-based Applications, Client/Server Applications, e-Commerce, ERP solutions.